Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Polityka prywatności

ZMIANY W PRZEPISACH DOT. WÓZKÓW JEZDNIOWYCH!

Jeśli jeszcze się nie zorientowałeś z dniem 09.08.2018 r. wchodzą zmiany w przepisach dotyczących wózków jezdniowych.

Poniżej przedstawiamy zbiór zmian w niżej wymienionych przepisach.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. z 2018r. poz. 47) Wchodzi w życie z dniem 9 sierpnia 2018r.

Zmiany jakie następują: (wszelkie zmiany zaznaczone są pogrubioną czcionką)

 • 1.Rozporządzenie określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym spalinowym, elektrycznym i spalinowo-elektrycznym, zwanych dalej „ wózkami jezdniowymi ”, mających zastosowanie w transporcie wewnętrznym.
 • 2.Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) OPERATORZE WÓZKA-rozumie się przez to osobę, której organizator pracy powierzył czynności z zakresu obsługi wózka jezdniowego;

2) ORGANIZATORZE PRACY-rozumie się przez to pracodawcę bądź przedsiębiorcę niebędącego pracodawcą organizującego pracę wykonywaną przez osobę fizyczną na innej podstawie niż stosunek pracy albo prowadzącą na własny rachunek działalność gospodarczą powierzającego obsługę wózka operatorowi;

3) INSTRUKCJI WÓZKA JEZDNIOWEGO - rozumie się przez to instrukcję dotyczącą użytkowania wózka jezdniowego opracowaną przez jego producenta;

 

Przez ten punk rozumiemy że odchodzi pojęcie Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR) co zastępuje nam instrukcja obsługi.

Zwracamy uwagę na organizatora pracy – gdy wykonujemy pracę w oparciu o własną działalność gospodarczą lub zatrudnienie występuję poprzez agencję pracy itp., wtedy występuję organizator pracy, który czuwa nad przebiegiem działań w czasie wykonywanych działań na danym terenie.

 

 • INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA PRAC TRANSPORTOWYCH - rozumie się przez to instrukcję opracowaną przez organizatora pracy, zawierającą szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji pracy transportowych w obszarze pracy wózka jezdniowego, z uwzględnieniem warunków panujących w miejscu transportu, zadań i obowiązków osób zaangażowanych w prace transportowe, charakterystyki transportowanych ładunków oraz koordynacji działań i bezpieczeństwa wszystkich osób, które mogą pozostawać w ekspozycji na zagrożenia wynikające z prowadzenia prac transportowych.

 

 • 3. 1. Użytkowanie wózków jezdniowych, w tym obsługa, konserwacja, utrzymywanie właściwego stanu technicznego oraz przeprowadzanie okresowych przeglądów i napraw są wykonywane zgodnie i instrukcją obsługi.

 

 • 4. 1. Do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia dopuszcza się osobę, która ukończyła 18 lat i posiada zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych uzyskane na podstawie przepisów dotyczących trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.
 • Do obsługi wózków jezdniowych, innych niż wymienione w ust 1, dopuszcza się osobę która:

1) ukończyła 18 lat i posiada zaświadczenie ukończenia odpowiedniego szkolenia potwierdzającego nabyte umiejętności w oparciu o programy opracowane lub zatwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego lub

2) posiada dokumenty stwierdzające uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowymi lub zespołami składającymi się z pojazdu silnikowego i przyczepy uzyskane na podstawie przepisów w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, lub

3) spełnia warunki, o których mowa w ust 1

 

 • Operator wózka zasilanego gazem oraz osoba dokonująca wymiany butli z gazem w tych wózkach są przeszkoleni w zakresie bezpiecznego użytkowania butli, w tym ich bezpiecznej wymiany.

 

 • Zakres tematyki szkolenia, o którym mowa w ust. 3, jest określony w programie szkolenia dla operatorów wózków zasilanych gazem.

 

 • 5.1. Przed dopuszczeniem do pracy operator wózka zapoznaje się w szczególności z:

1) instrukcją wózka jezdniowego w zakresie czynności powierzonych przez organizatora pracy;

2) ryzykiem zawodowym;

3) instrukcją bezpieczeństwa prac transportowych.

 

 • 6. 1. Prace wykonywane przy użyciu wózka jezdniowego, stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, związanego z warunkami panującymi w miejscu transportu, operator wózka wykonuje na podstawie pisemnego polecenia otrzymanego od organizatora pracy, uzgodnionego z właścicielem lub użytkownikiem terenu, na którym prace są wykonywane.
 1. Szczegółowy wykaz prac, o których mowa w ust. 1, sporządza organizator pracy.
 2. Pisemne polecenie pracy wykonania pracy zawiera w szczególności:

1)numer polecenia;

2)imię, nazwisko i stanowisko służbowe osób odpowiedzialnych za organizację oraz wykonanie pracy

3) wskazanie zakresu i miejsca wykonania poleconych prac;

4) określenie warunków i środków ochronnych niezbędnych do zapewnienia bezpiecznego przygotowania i wykonania poleconych prac, w tym środków ochrony indywidualnej;

5) wyznaczenie terminu rozpoczęcia i zakończenia prac oraz przerw w ich wykonaniu;

 1. Polecenie pisemne przechowuje się nie krócej niż 3 miesiące od daty zakończenia pracy.
 2. Sposób rejestrowania, wydawania, przekazywania, obiegu i przechowywania poleceń pisemnych ustala organizator pracy.

 

 • Niedopuszczalne jest wykonywanie prac przy użyciu niesprawnego wózka jezdniowego, a także w sposób niezgodny z przeznaczeniem określonym w instrukcji wózka jezdniowego.
 1. W przypadku wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia jest wymagane prowadzenie konserwacji przez osoby posiadające zaświadczenia kwalifikacyjne uzyskane w trybie określonym w przepisach dotyczących trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

 

 • Organizator pracy podejmuje środki zapobiegające wtargnięciu osób na teren pracy wózków jezdniowych.

 

 • 11. 1. Podnoszenie osób przy użyciu wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia na pomostach dostosowanych i specjalnie zamontowanych do tego celu jest dopuszczalne, o ile instrukcja wózka jezdniowego dopuszcza taką możliwość.

 

 • 12. Przed wjazdem do wagonów kolejowych, pojazdów samochodowych oraz na rampy statków powietrznych i wodnych operator:

1 )sprawdza, czy masa wózka jezdniowego wraz z ładunkiem nie przekracza dopuszczalnych obciążeń i umożliwia bezpieczny wjazd i wyjazd;

2) stosuje odpowiednie środki mające na celu zabezpieczenie przed możliwością przemieszczania się transportowanego ładunku;

3) otrzymuje od organizatora pracy informację dotyczącą sposobu załadunku i wyładunki

 

 • 13. 1. W pomieszczeniach pracy jest dopuszczalne używanie wózków jezdniowych z silnikiem spalinowym, o ile substancje szkodliwe wydalane z silnika i hałas związany z jego pracą nie powodują przekroczenia wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, określonych w przepisach w sprawie najwyższych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, i nie istnieje zagrożenie wybuchem.
 1. W pomieszczeniach zamkniętych jest niedopuszczalne używanie wózków jezdniowych z silnikami spalinowymi zasilanymi benzyną etylizowaną lub zawierającą inne substancje toksyczne.

 

 • 14. Organizator pracy zapewnia odpowiedni nadzór nad pracami przy użyciu wózków jezdniowych, w szczególności przy transportowaniu ładunków mogących stwarzać zagrożenie.

 

 • 15. 1. W pomieszczeniach zagrożonych pożarem lub wybuchem jest dopuszczalne używanie wyłącznie wózków jezdniowych dostosowanych przez producenta do pracy w tych warunkach i oznaczonych zgodnie z przepisami dotyczącymi wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej.
 1. Po każdej wykonanej naprawie wózków jezdniowych, o których mowa w ust. 1, poddaje się je badaniom w celu stwierdzenia, czy zostały zachowane wymagania dostosowania ich do pracy w pomieszczeniach zagrożonych pożarem lub wybuchem.

 

 • 17. Niedopuszczalne jest:

1) transportowanie ładunków niedostosowanych do wymiarów podstawy ładunkowej wózka jezdniowego;

2) używanie wózka jezdniowego w miejscach o nawierzchni i jej nachyleniu nieodpowiadającym warunkom określonym w instrukcji wózka jezdniowego;

3) używanie wózka jezdniowego w miejscach o niesprawdzonej wytrzymałości podłoża lub o wytrzymałości mniejszej niż wymagana dla obciążonego wózka jezdniowego;

4) używanie wózka jezdniowego w miejscach nieoświetlonych, chyba, że wózek jezdniowy jest wyposażony w światła odpowiednie do rodzaju i miejsca wykonywanej pracy;

5) obciążanie wózka jezdniowego ponad jego dopuszczalną ładowność określoną w instrukcji wózka jezdniowego;

6) używanie wózka jezdniowego do pchania innych pojazdów lub do ciągnięcia wózków jezdniowych doczepnych, jeżeli ich liczba lub masa ładunku przekraczają dopuszczalne wielkości określone w instrukcji wózka jezdniowego;

7) używanie wózka jezdniowego w warunkach niestabilnego lub śliskiego podłoża uniemożliwiającego bezpieczne transportowanie ładunku.

 

 • 18. Imienne zezwolenia, o których mowa w §4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. poz. 650 oraz z 2003 r. poz.603):

1) wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.;

2) wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.;

3) wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.;

 

 • 19. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. poz. 650 oraz z 2003 r. poz.603).